POLÍTICA DE PRIVACITAT (PENYISTA I GESTOR O GESTORA)

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials del FC BARCELONA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no demanar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que sol·licitem, explicant-li:

 • Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats demanem les dades que li sol·licitem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant de temps les conservem.
 • A quins destinataris comuniquem les seves dades.
 • Quins són els seus drets.

1. Responsable:

El responsable de tractament és el FC BARCELONA, en representació pròpia i de les següents entitats existents que es detallen a continuació, així com d’aquelles de nova creació titularitat del FC Barcelona:

 • FC Barcelona (en endavant, FC BARCELONA o el Club) amb NIF G08266298.
 • Barça Licensing & Merchandising, S.L. (en endavant, BLM) amb NIF B67192955.
 • Barça Produccions, S.L. (en endavant, Barça Studios o BS) amb NIF B16950321.
 • Barça Fundació Privada Futbol Club Barcelona (en endavant, Fundació Barça) amb NIF G60627445.
 • Barça Innovation Hub, S.L (en endavant, BIHUB), amb NIF B44745966

Les oficines centrals del FC BARCELONA estan situades al carrer Arístides Maillol, s/n, 08028, Barcelona.

Delegat de Protecció de Dades: dpo@fcbarcelona.cat  

Les seves dades personals poden ser tractades per les entitats integrants del FC BARCELONA si és necessari per la prestació dels serveis i per temes de coordinació empresarial de manera independent per cada una de les entitats i sota la seva pròpia responsabilitat i, como corresponsable de tractament segons les finalitats del seu ús.

2. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades realitzades o enviades a través de:

a. Sol·licitud d’alta de penyista del FC Barcelona i gestió de tràmits derivats

Finalitat: Donard’alta com a penyista; emissió de carnets de penyista i duplicats, gestió de pagament de quotes; realització de tasques administratives derivades de la relació; participar en esdeveniments i trobades de penyistes i de les activitats organitzades pel Club per als penyistes; facilitar-li un Compte Barça perquè pugui interactuar amb el FC Barcelona a través d’un únic usuari o usuària i/o codi i gaudir de tots els avantatges i serveis oferts pel FC Barcelona amb una única identificació i usuari; enviament de comunicacions per qualsevol mitjà, fins i tot electròniques relatives a l’activitat i esdeveniments del Club relatius a les penyes; enviament d’informacions comercials electròniques i xarxes socials, aplicacions o pàgines web de les quals el/la penyista sigui usuari o usuària, de les entitats del FC Barcelona, els  patrocinadors de la penya i/o entitats relacionades amb l’activitat del Club.

Legitimació: Alta de penyista i compliment de normes i polítiques del FC BARCELONA; compliment de les normes i polítiques de la penya del FC Barcelona a la qual ha formalitzat el seu procés d’alta. Interès legítim a mantenir informat comercialment el/la penyista.

Conservació: Mentre estigui donat d’alta i mantingui la condició de penyista del FC BARCELONA i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per atendre eventuals responsabilitats.

b. Actualització cens penyista

Finalitat: Verificar pertinença del penyista al Cens de penyistes del FC Barcelona. Tràmits d’actualització i validació de dades per actualitzar el cens de penyistes del FC BARCELONA.

Legitimació: Compliment de normes i polítiques del FC BARCELONA. Compliment de les normes i polítiques de la penya del FC Barcelona a la qual ha formalitzat el seu procés d’alta.

Conservació: Mentre estigui donat d’alta i mantingui la condició de penyista del FC BARCELONA , i finalitzada aquesta, durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats.

c. Contacte i opinió de penyistes / Presentació d’al·legacions de queixes

Finalitats: Respondre a les seves sol·licituds i gestionar les seves reclamacions, queixes i suggeriments i tràmits administratius derivats.

Legitimació: Consentiment de l’interessat.

Conservació: Fins a resoldre la seva consulta, reclamació, queixa o suggeriment per mitjà de l’adreça penyes@fcbarcelona.cat o un cop contestada per correu electrònic i/o si no ha generat un nou tractament. Durant els terminis legals per a atendre eventuals responsabilitats.

d. Inscripció i, en el seu cas, pagament per la participació a esdeveniments i activitats per a penyistes

Finalitats: Organització de l’activitat i gestió de la inscripció i participació del penyista.

Legitimació: Execució de l’acord dinscripció a l’activitat.

Conservació: Durada de l’esdeveniment i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei o per atendre eventuals responsabilitats.

e. Tràmits amb els gestors de les penyes

Finalitats: Formalitzar el procés d’alta al “Cens de penyistes” del FC Barcelona; tramitar la designació d’un gestor o d’una gestora i gestionar la relació amb el Club com a representant de la penya: confirmació d’altes, baixes i modificacions al  cens de penyistes del FC Barcelona; gestionar les relacions, petició d’entrades, desplaçaments i activitats del FC Barcelona amb la penya i/o els/les penyistes; verificació, actualització i manteniment de les dades de penyistes; enviament d’informacions comercials del FCB fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació: Execució de l’acord  per formar part de les penyes del Club.

Conservació: Durant la vigència de la seva condició de gestor de la penya i, finalitzat aquest, durant els terminis exigits per llei o per atendre eventuals responsabilitats.

3. Destinataris o destinatàries de les seves dades

Les seves dades són confidencials, seran utilitzades exclusivament en cas de registre de manera interna per a les finalitats indicades i no es cediran a terceres persones o entitats, excepte que existeixi una obligació legal i, en els supòsits següents:

 • Als patrocinadors de la penya i/o col·laboradors per a enviaments comercials. Pot  trobar el llistat de patrocinadors del Club a: https://www.fcbarcelona.es/es/club/partners.
 • Entre el FC Barcelona i les penyes per dur a terme les finalistes previstes.

Les seves dades també podran ser tractades per part dels nostres proveïdors de serveis, els quals realitzen determinades activitats per a nosaltres com, per exemple, enviar la newsletter, serveis de màrqueting i telemarketing, atenció al client, pagaments, serveis d’allotjament i emmagatzematge de dades, assessors, etc., però que només accediran a les dades necessàries per a la prestació del servei en virtut de l’encàrrec de tractament, i que en cap cas tractaran les dades per a les seves finalitats pròpies. Tots els nostres proveïdors passen per un procés previ d’homologació.

4. Transferències Internacionals

El FC BARCELONA en tant que entitat de projecció internacional, té proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, essent possible que les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor d’enviament de newsletter, emmagatzematge de dades, etc.).

En qualsevol cas, tots els nostres proveïdors passen per un procés previ d’homologació i ens assegurarem que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

- Clàusules Tipus aprovades per la UE

- Certificacions de terceres entitats

Podrà sol·licitar en qualsevol moment més informació sobre les garanties preses en cada cas, contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a dpo@fcbarcelona.cat.

5. Drets en relació amb les seves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els drets següents:

 • Oposar-se als nostres enviaments comercials basats en l’interès legítim en cada correu que rebi.
 • Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
 • Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits.
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
 • Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
 • Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a la Comissió de Protecció de Dades a l’adreça postal carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya) o bé per correu electrònic a proteccio.dades@fcbarcelona.cat, indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Si tingués qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre la manera com tractem les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, a l’adreça de  correu electrònic dpo@fcbarcelona.cat o per correu postal dirigint-se per escrit a l’adreça carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (Espanya), amb la referència “DPO”.

En cas de divergències amb el FCB en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).

6. Cookies

Podrà consultar tota la informació sobre les cookies d’aquest web en la Política de Cookies del FCB.

7. Publicitat segmentada

El FCB realitza enviaments informatius als nostres usuaris de manera segmentada per poder oferir millors serveis, adaptats a les preferències dels nostres usuaris, proporcionant continguts de qualitat i personalitzats als seus interessos.

Tal com es descriu a continuació, el FCB podrà realitzar publicitat segmentada tenint en compte totes aquelles dades proporcionades per vostè.

Aquest perfil tindrà en compte, per exemple:

 • El seu comportament al web, cookies, moviments del cursor, o les seves preferències i interessos.
 • Comportament davant l’enviament de newsletters del FCB informatives com, per exemple, quin contingut li resulta interessant segons l’obertura de newsletters i la freqüència de l’esmentada obertura.
 • Interacció que pugui realitzar a través d’altres canals com puguin ser consultes en canals d’informació o contacte del FCB.
 • Informació que ens pugui proporcionar a través d’enquestes de satisfacció.

L’informem també que, per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana com, per exemple, segmentar-li segons si té interès en determinades seccions de la pàgina web o pot arribar a utilitzar altres serveis que puguem oferir.

A més, les mateixes comunicacions podran ser adaptades i personalitzades, segons els interessos dels usuaris, bé d’acord amb els productes i serveis sol·licitats, bé d’acord amb aquelles dades que puguem deduir o obtenir de la seva navegació, interès en determinats continguts, reacció a comunicacions del FCB, entre d’altres.

Aquesta personalització es realitza de manera parcialment automatitzada, en el sentit que el FCB determina els paràmetres de la personalització, però la plataforma tecnològica és la que genera les característiques de segmentació publicitària per a cada usuari. El FCB no envia comunicacions generals que no siguin segmentades mitjançant el procediment anterior, ja que considera que és tant interès nostre com de l’usuari o usuària enviar o rebre informació rellevant, i perquè la no segmentació no alteraria el nombre de comunicacions rebudes, sinó tan sols el contingut d’aquestes. En aquest sentit, si no desitja ser segmentat, pot oposar-se a les comunicacions o sol·licitar la baixa comercial en qualsevol moment.

Així mateix, les dades que el FC Barcelona tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l’usuari o usuària a través de la nostra pàgina web en accedir mitjançant el seu usuari i contrasenya de tercers (Social Login): el nom de l’usuari, el seu e-mail, la seva data de naixement i la seva localització geogràfica, a més dels seus gustos a les xarxes socials quan ho consent l’usuari i de manera opcional, amb el fi d’oferir una experiència personalitzada relacionada amb els “M’agrada” de la persona.

8. Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, de manera que, si no les facilita, no podrem atendre’l correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

9. Seguretat de les seves dades personals

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la  seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractament o accessos no autoritzats.

10. Actualització de les seves dades

És important que per poder mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquestes.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a los dades personals que pugui facilitar a tercers mitjançant enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-les als canvis que es produeixin al web del FCB, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent. La data de publicació de les presents polítiques és del 23 de febrer de 2023. Qualsevol canvi rellevant d’aquestes serà comunicat als/les penyistes.

Tanca l'article

Relacionat Amb aquest contingut